Aki elutasítja az Egyházat, utasítja el

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

A Szűzanya megjelent a fanatikus protestáns Bruno Cornacchiolának, aki – Szent Pálhoz hasonlóan – megtérése előtt üldözte Krisztus követőit. Mária Tre Fontane-ben jelent meg, Szent Pál apostol vértanúsága helyének közelében, akit Néró császár utasítására 67-ben fejeztek le.

 

A kivégzés szemtanúinak elbeszéléséből tudjuk, hogy az apostol feje, amelyet egyetlen kardcsapással vágtak le, háromszor verődött vissza a földtől – és ezeken a helyeken források törtek fel. Innen a hely neve is: Tre Fontane – vagyis három forrás. Az esemény helyszínén trappista templomot és apátságot építettek, s ma is meg lehet itt tekinteni a márványoszlopot, ahol Szent Pál kivégzése megtörtént. Nem véletlen, hogy a Szűzanya ezt a helyet választotta ki, hogy átadja üzenetét egy protestánsnak, aki ki nem állhatta az Egyházat és a pápát.

 

Szeresd az Egyházat és a pápát

 

A Szeplőtelen Szűz első szavaiban, melyet Cornacchiola felé intézett, azt mondta: „Üldözöl engem, de itt az ideje, hogy véget vess ennek. Térj vissza a Katolikus Egyház szent közösségébe.” Isten Anyja következő szavaiban Cornacchiola értésére adta, hogy nem lehet Krisztusban hinni, ugyanakkor harcolni is az Egyház ellen, hiszen az Egyház Krisztus bárányainak szent nyája. Az Egyház maga Krisztus, aki kivétel nélkül minden bűnöst meghív a vele való közösségre, mert szeretne mindenkit megszabadítani a bűnöktől és szentté emelni – vagyis azt kívánja, hogy mindenki éretté váljon a mennyek országára. Aki az Egyházzal harcol, az magával Krisztussal harcol, aki elveti az Egyházat, az Krisztust veti el.

A Szűzanya figyelmeztette Brunót, hogy az Egyház óriási üldözést fog megtapasztalni, némelyek levetik a reverendát, botrányok lesznek, hitszegések, ő maga pedig értetlenséggel fog szembesülni. Az Egyház a legfájóbb támadásokat azoktól szenvedi el, akik bár magukat az Egyház közössége tagjainak tartják, mégis tartósan bűnben élnek. Életüket nem a Krisztusi tanítások szerint élik, hanem csakis a maguk egoista kedvtelése vezérli őket. Megbotránkoztató életpéldájukkal és tévtanításaikkal sok egyszerű embert tévesztenek meg és irányítanak az örök kárhozatba vezető útra. Ők az Egyház legnagyobb üldözői. Az Egyház bárányainak szent gyülekezetében, nyájában, olyanok ők, mint a báránybőrbe bújt farkasok. A Szűzanya arra szólította fel Brunót, hogy ne essen kétségbe, s ne adja fel küzdelmét, hanem erősen tartson ki hitében, és engedelmeskedjen mindenben a pápának és az Egyház tanításainak. A Szűzanya elküldte Brunot egy paphoz, hogy az vezesse őt végig a hit ösvényein. Tudatosította benne, hogy milyen nagy ajándék a papi hivatás, az egyházi rend szentsége, melynek köszönhetően
a szentségekben – elsősorban a bűnbocsánat és az Eucharisztia szentségében – a legteljesebb módon találkozhatunk Krisztussal, aki minden bűnünket megbocsátja és osztozik velünk feltámadt életében.

A Szűzanya azt is tudatosította Cornacchiolában, aki a pápa meggyilkolására készült, hogy nem létezik valódi Egyház, a pápával való egység nélkül. Ezért arra szólította fel őt, hogy szeresse meg a pápát, hiszen Krisztus utasítására Róma valamennyi püspöke az Ő látható földi helytartója és Szent Péter utódja, így az egész Egyház pásztora is egyben, minden püspök felettese. E különleges missziónak köszönhetően, melyet Krisztus bíz rá minden pápára, a pápa egyben a tévedhetetlenség ajándékát is megkapja, akkor, amikor a hit és erkölcs kérdéseiben tanít, vagy az Isten által kinyilatkoztatott igazságokról szól. „Ahol Péter, ott az Egyház”– tanította Szent Ambrus.

 

Szeresd a Szentírást és az Egyházi Tanítóhivatal  tanításait

 

A Szűzanya szívén a Szentírást tartva jelent meg Bruno Cornacchiolának. „Miért a Bibliával jelent meg a Szűzanya?” – írta évekkel később Bruno. „Azért, mert én arra helyre a protestáns Bibliával érkeztem, hogy megtaláljam benne az érveket a katolikus hit dogmáival szembeni harcomhoz. Azzal a megállapítással kezdtem írni beszédemet, hogy »Mária nem Szűz, nem Szeplőtelen, nem vétetett föl a Mennybe«. A Szűzanya felhívta rá a figyelmemet, hogy az, amiket írni szeretnék róla, az mind tévedés. A Bibliára mutatott, és azt mondta, ebben van minden leírva, amit a katolikus Egyház róla tanít.” Cornacchiola megértette, hogy ha az ember elutasítja magától az igazságot, miszerint Mária Isten Anyja, Szeplőtelen Fogantatott, mindörökké Szűz és a Mennybe vétetett, akkor nem lehet bejutni a kinyilatkoztatás teljességébe, és nem lehet megérteni egészében a megváltás művét, melyet az Ő Fia – az Isten- Ember Jézus Krisztus vitt végbe. Mária ezt mondta Brunonak: „Én az vagyok, aki a Szentháromságban van.” Ami annyit jelent, hogy emberi személyként az Ő különleges kapcsolata a Szentháromság összes Személyével abból fakad, hogy az Ő méhében vált Isten Fia valóságos emberré. Mária a fogantatás pillanatától teljességében az Istenhez tartozik; abszolút tiszta, és minden bűntől mentes, ezért válhatott Isten Fiának az Anyjává. Földi élete során valódi heroikus hitről és Isten akaratának teljesítéséről tett tanúságot. Hite és Krisztus gyötrelmeiben és halálában való együtt-szenvedése által minden ember anyjává vált a kegyelem rendje szerint. Az Ő abszolút tisztaságából ered különös szépsége és természetfeletti ereje, mely elpusztítja a Sátánt.

A Szűzanya úgy tartotta szívén
a Szentírást, mint Fiát, Jézust. Így adta tudtunkra, milyen felbecsülhetetlen kincs a Szentírás, hisz az Úr ebben ad választ minden kérdésünkre és problémánkra. Meghív bennünket a Biblia mindennapos olvasásra és szövegeinek tanulmányozására. A Szűzanya a pápáról és az Egyházról beszélve egyúttal arra is felhívta Bruno figyelmét, hogy a kinyilatkoztatás nem korlátozódik csupán a Szentírásra, de tetten érhető az Egyház Hagyományában is – azaz mindabban, amit az Egyház Tanítóhivatalának doktrinális kijelentéseiben és a szájhagyomány útján nemzedékről nemzedékekre átadnak, Krisztus ígéretének megfelelően: „Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16, 13); „Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből.” (2 Pét 1,20) A Szentírás szövegének végleges hiteles értelmezését csak az Egyház Tanítóhivatala adja. A kinyilatkoztatás értelmezésére tehát két forrás áll rendelkezésre,  wa Szentírás és az Egyház Tanítóhivatala.

Bruno Cornacchiola saját ignoranciája – a kinyilatkoztatott igazságok ismeretének hiánya miatt vetette el az Egyházat. Manapság is az Evangélium, és a hit igazságairól szóló ismeretek hiánya miatt hagyják el sokan az Egyházat és csalják meg Jézust, különféle szektákba, vallásokba menekülve, vagy úgy élve, mintha Isten nem is létezne. Ignoranciájuk miatt az emberek a legnagyobb kincstől,  a Katolikus Egyházban jelenlévő Krisztushoz való tartozástól fosztják meg magukat. Éppen ezért nagy bűn, ha saját hibánkból nem ismerjük a Szentírást és a katolikus hit igazságait. XII. Pius pápa erről nagyon érthetően így beszélt: „Az Egyház csak egyetlen ellenségtől fél  – s ez az ignorancia, a katolikus hit ismeretének hiánya.”

 

Valóban térjetek meg

 

A Szűzanya megtérésre szólította fel Brunót, mely megtérést saját bűneinek felismerése kell, hogy kísérjen, valamint hogy azokat vesse el és gyűlölje meg, szánja meg és tegyen elhatározást a javulásra, valamint hogy tegye is jóvá az elkövetett rosszat. Ezért is olyan szükséges a bűnbánat szentségéhez való gyakori járulás és az Eucharisztia ünneplése, a szentmisében való lehető leggyakoribb részvétel. Az Eucharisztia maga Krisztus, aki jelenlévővé teszi megváltásának művét – ezért ez az Egyház szíve és csúcspontja, középpontja és forrása. A Szeplőtelen Szűz kitartó, mindennapi imádkozást kért. Külön kérte a rózsafüzér imáját: „Emlékezz, fiam – mondta Brunonak – a rózsafüzér nem csak hozzám szól, hanem a Szentháromsághoz is, melyben jelen vagyok. Jegyezd meg, a rózsafüzér alázatra, engedelmességre, szeretetre tanít és megvéd a világ veszélyeitől, a morális veszedelmektől, a hit ellenes csábításoktól, a béke, a család és az emberiség elleni veszélyektől. „Fiam, a rózsafüzér kis Evangélium, a rossz erők betörését megakadályozó bástya. Imádkozz, és erős leszel. Én veled leszek. Ez az Anyai ígéretem.” Máskor a Szeplőtelen így szólt: „Imádkozzatok és vezekeljetek. Az igazi vezeklés a kölcsönös szeretet és megbocsátás, a felebaráti szeretet parancsolatának megélése.” A mindennapos kölcsönös szeretet és megbocsátás többet jelent, mint a legnehezebb böjt vagy más önmegtagadás.”

 

A Nap csodája

 

1980. április 12-én, a látomás évfordulóján, a Tre Fontane barlangban zajló szentmise ideje alatt, az egybegyűltek tanúi lehettek annak a látványos csodának, mikor a Nap 30 percig „forgott”. Ezt a csodát a Szűzanya öt hónappal előtte már jelezte, megjelenve Bruno Cornacchiolinak. A tanúk láthatták, ahogy a Nap a jelenések barlangja felett „függött”, elkezdett forogni egy M betűt formázva, s csillagok és egy változó fényű aureola vett körül. Egy idő után az M betű egy „IHS” feliratú Szentostyává alakult át, valamint később még Jézus és Mária alakja is megjelent. Szent János a Jelenések könyvében mesél a Szűzről, akit napsugarak vesznek körül. Ez jele annak, hogy Mária, az emberek közül elsőként vétetett fel testestül és lelkestül a Mennybe, és részesül Isten Szentháromságos életében. A Szent Szűz 1982. február 23-án ismét megjelent Brunonak és beszélt neki a II. János Pál pápa ellen készülő következő merényletről.
Ez a jövendölés 1982. május 12-én következett be Fatimában – amikor is sikerült meghiúsítani a Szentatya elleni merényletet. Tre Fontaneben a „Nap-csoda” többször is megismétlődött, többek között 1982. május 12-én, utoljára pedig 2006. április 12-én. Egy szemtanú, Daria P. így írja le  a jelenséget: „A Tre Fontane–i kegyhelyen, a szentmise után Genovából kaptunk egy telefont, melyben megkérdezték: »Láttátok a Napot?«. Kimentünk a teraszra, ahonnan teljesen jól volt látható a Nap. Forgott, egyre csak változtatva színeit,  s volt benne zöld, fehér, rózsaszín. Időnként a fehér szentostyához volt hasonló. Úgy lüktetett, mint egy szív. A jelenség kb. 20 percig tartott és nagy lelki örömöt s megnyugvást adott számunkra.”

 

Oszd meg a hit kincsét

 

A Szűzanya Tre Fonteneben nemcsak arra szólította fel gyermekeit, hogy ismerjék meg és mélyítsék el hitüket, hanem arra is, hogyan osszák meg ezt  a kincsüket más emberekkel. Ezt mondotta Brunonak: „Térj meg minden nap, de törekedj arra is, hogy e kincset a családod, munkatársaid, szomszédjaid és minden veled találkozó ember is magához vehesse. Azokat az embereket, akikkel találkozol, mind Jézus bízta Rád. A hit jeleit várják ők tőled, keresztény tanúságtételt és reményt. Ne csak magadra gondolj. Minél jobban osztod meg hitedet másokkal, annál jobban fog az tebenned is nőni.”

 

Mieczysław Piotrowski atya

 

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86