Tiszta Szívek Mozgalma – az élet legnagyobb kalandja

Szerző: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Azzal, hogy beléptünk a Tiszta Szívek Mozgalmába, elhatároztuk, hogy életünket Krisztussal együtt járjuk – mindennap ténylegesen vállaljuk a hit meredek és szűk útját és a szeretetben való érlelődés nehézségeit.

A Jézus Krisztusban való hit ajándék és egyben az ember legnagyobb kincse. Ezt az ajándékot csak akkor tudjuk elfogadni, ha teljes mértékben megvan a döntési szabadságunk, és semmiféle kényszert sem érzünk. Amikor Isten megteremtette az embert „saját képére és hasonlatosságára”, értelmet, szabad akaratot ajándékozott neki, és képességet a szeretetre – tehát mindazt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy felfedezhesse a láthatatlan Teremtő megnyilvánulásait, higgyen létezésében, és szeretettel válaszoljon szeretetére. A láthatatlan Isten nyilvánvaló jelét adta jelenlétének. A Szentírásban ezt olvassuk: „Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket.” (Bölcs 13,5) És ezért minden ember, aki őszintén és kitartóan keresi az igazságot, életének egy pillanatában bizonyosan elhiszi a teremtő Isten létezését. Ha megfigyeljük a világegyetem titkait a változtathatatlan természeti törvényekkel, melyek érvényesek úgy a makrokozmoszban, mint a mikrokozmoszban, fel kell tennünk a kérdést: A világegyetem, mindazzal, ami benne van, vajon véletlenül keletkezett, vagy Isten hívta létre? Két válasz lehetséges: 1. Isten teremtése; 2. véletlenül jött létre, mert Isten nem létezik. Azok, akik hisznek Istenben, és azok is, akik tagadják a létezését, meggyőződésüket a hitre alapozzák. Tehát az ateisták olyan emberek, akik abban hisznek, hogy Isten nem létezik.

Az ateisták „hitét” a Szentírás egyértelműen értékeli: „Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt.” (Bölcs 13,1) A Szentírás más helyén még élesebb szavakat találunk azoknak címezve, akik tagadják Isten létezését: „Az esztelen így szól szívében: »Nincs Isten!«” (Zsolt 53,2) „Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük (…).” (Róm 1,20). Kiknek? Mindazoknak, „akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal” (Róm 1,18). Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Isten elutasításának végső oka nem értelmi, hanem erkölcsi jellegű. Az ember épp a tudatosan és önként elkövetett bűnökkel, az önzéssel és a gőggel „nyomja el az igazságot“.

Szent Edith Stein, a világhírű filozófusnő, aki az igazságot keresve eljutott az ateizmustól a Krisztusban való hithez, a misztikus élethez és az életszentséghez, azt írja, hogy „Isten mindenkit a maga útján vezet; és az egyik könnyebben és gyorsabban ér célba, mint a másik. (…) Lehet valaki hitetlen önhibáján kívül (ha egyáltalán nem ismeri az Istent), és ezért a Szentírás képei számára értelmezhetetlenek. Tudjuk, hogy már az áteredő bűn is oka a szellem bizonyos elhomályosulásának; de ha még a környezete is elhomályosítja, azt mekkora felelősség és bűn terheli érte! Maga a hitetlen azonban mindig társfelelős. Egyre ritkább ugyanis, hogy valakihez semmilyen tanúság sem jut el Istenről.” Az értelmi megismerés útján az ember csak Isten létezését képes elhinni – ennyit és semmi többet. Azt, hogy kicsoda Isten, csak a kinyilatkoztatásból tudhatjuk meg. Isten, aki Jézus Krisztusban valóságos emberré lett, kinyilatkoztatta nekünk magáról a teljes igazságot. Ez benne van a Szentírásban és a Katolikus Egyház tanításában. Ezért nagyon fontos, hogy megismerjük a kinyilatkoztatást a Szentírás, a Katolikus Egyház Katekizmusa, valamint a zsinati és pápai dokumentumok olvasásával. Isten abszolút megismerése azonban nem lehetséges intellektuális megismerés útján, hanem csak úgy, ha Istennel szeretetben egyesülünk. Az egyetlen út, mely ehhez elvezet, „a hit, amely a szeretetben teljesedik ki” (Gal 5,6). A hit, amely a szív imádságában a Krisztussal való személyes kapcsolat létrehozásában fejeződik ki.

Szent Edith Stein kihangsúlyozza, hogy „(…) aki egyesülni akar Istennel, annak »hinnie kell Isten létezésében, miközben Isten nem függ az emberi értelemtől, akarattól, képzelettől, sem semmiféle érzéktől; Istent ebben az életben nem érthetjük meg. Sőt, még Isten legmagasabb szintű megismerése és megtapasztalása is végtelenül távol van attól, kicsoda Isten valójában, és távol van Isten teljes birtoklásától is« (…) Az élő hit azon a szilárd meggyőződésen alapszik, hogy Isten létezik; továbbá annak elismerésén, hogy igaz, amit kinyilatkoztatott; valamint azon a szeretetteljes készségen, mellyel akaratának alávetjük magunkat. Az Isten által belénk öntött hit, mint Isten természetfeletti módon való megismerése, »az örök élet kezdete« bennünk, de még csak a kezdete. A megszentelő kegyelem mintegy elhinti bennünk az örök élet magját, s ez hozzájárulásunkkal nagy fává növekedhet, melyen a legkitűnőbb gyümölcsök teremnek. Ez az az út, mely már itt a földön elvezet minket az Istennel való egyesüléshez, bár a legnagyobb teljesség csak a jövendő életben következik be.”

Egész életünk legfontosabb elhatározása az, hogy a hit útját fogjuk járni Krisztussal, mert ettől függ a szeretetben való érlelődés és az örök üdvösség. Ahhoz, hogy mindennap a hit útján járjunk, feltétlenül szükséges az erkölcsi erőfeszítés, az önfegyelem, valamint az aszkézis a maximális élvezetre irányuló önző vágyak legyőzésében – tehát teljesíteni kell mindazt, amire a TSZM Felajánló imádságában kötelezzük magunkat.

Megírtad már a napirendedet? Ha nem, tedd meg most! Úgy tervezd meg kötelességeidet, hogy konkrét időt határozz meg az imádság (rózsafüzér, Isteni Irgalmasság rózsafüzére, szentírásolvasás, és – ha lehetséges – szentmise és szentségimádás), a munka és a pihenés számára. A pihenés legjobb módja a sport és az alvás. Ne feledkezz meg a régi szerzetesi gyakorlatról sem: korán feküdni és korán kelni.

Jézus Krisztus mindenkit meghív a legfontosabb és legnagyszerűbb kalandra, mely során mindennap a hit útján járunk, és elnyerjük a szív tisztaságát a Tiszta Szívek Mozgalmában. Miután őszintén meggyóntál, és magadhoz vetted Jézust a szentáldozásban, teljesen add át neki magad a következő imával:

Uram, Jézus, hálát adok neked azért a határtalan szeretetért, amellyel megszerettél engem, és amely megvéd a rossztól; ha elbuktam, felemel a legnagyobb mélységből, és meggyógyítja a legfájdalmasabb sebeket is. Fölajánlom neked emlékezetemet, elmémet, akaratomat, lelkemet és testemet a nemiségemmel együtt. Ígérem, hogy nem létesítek szexuális kapcsolatot, amíg nem részesülök a házasság szentségében. Elhatározom, hogy nem fogok vásárolni, olvasni vagy nézni pornográf tartalmú újságokat, könyveket, műsorokat, filmeket. (A lányok hozzátehetik: Szerényen és egyszerűen fogok öltözködni, és igyekszem elkerülni, hogy öltözetem szemérmetlen gondolatokat vagy vágyakat keltsen másokban.) Ígérem, hogy mindennap találkozni fogok veled az imádságban, a Szentírás olvasásában, a gyakori szentáldozásban és a szentségimádásban. Elhatározom, hogy rendszeresen fogok járulni a bűnbánat szentségéhez; nem hagyom, hogy bűneim kedvem szegjék, s azonnal talpra állok minden bukás után. Jézusom, taníts meg rendszeresen alakítani jellememet, főleg hogy képes legyek uralkodni szexuális vágyaimon és érzelmeimen! Adj bátorságot, hogy mindennap szembeszegüljek a rosszal, távol tartsam magam a kábítószerektől és kerüljek mindent, ami függőséget okoz, elsősorban az alkoholt és a dohányzást! Taníts meg úgy élni, hogy a szeretet legyen a legfontosabb az életemben! Szűz Mária, Édesanyám, vezess a hit útján a szeretet forrásához, Jézushoz, hogy csak benne bízzam, és csak benne higgyek. II. János Pál pápa példáját követve szeretném magam teljesen neked ajánlani: „Egészen a tiéd vagyok, Mária!” Szeplőtelen Szívedbe ajánlom magamat, mindazt, ami vagyok, minden lépésemet, életem minden pillanatát. Boldog Karolina, járj közben szívem tisztaságáért! Ámen.

Minden reggel imádkozd el ezt a felajánló imát Jézushoz, hogy a nap folyamán ne feledkezz meg kötelezettségedről, és meg is valósítsd azt. Soha ne add át magad a kiábrándultságnak, ne add fel, és ne csüggedj el! Különösen akkor, ha súlyos bűnt követtél el, ne feledd, hogy arra kötelezted el magad, hogy minden súlyos bűn után azonnal elmész gyónni. Jézusnak időre van szüksége a gyógyításhoz, hogy megszabadítson téged minden függőségből és minden rabságból. Ezért teljes mértékben bíznod kell benne, türelmesnek kell lenned, nem szabad elkedvetlenedned, akkor sem, ha eleinte akár mindennap gyónni kell menned.

Ne feledkezz meg arról, hogy ez a küzdelem a te boldogságodért, a tiszta szívedért és szeretetedért, az örök életért folyik: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó…” (1Kor 6,9)

Ha átadtad életedet Jézusnak, és beléptél a TSZM-ba, kérünk, hogy értesítsd erről a nagy eseményről szerkesztőségünket. Küldd el tanúságtételedet, címedet, a születésed és a TSZM-ba való belépésed időpontját, hogy beírhassunk a Tiszta szívek könyvébe, és személyre szóló áldást küldhessünk neked.

Jézus Krisztus arra buzdít benneteket, hogy küldjétek el tanúságtételeiteket a szerkesztőségünkbe, mert így másoknak is segíthettek, hogy visszatérjenek a hit útjára, és elnyerjék a tiszta szív ajándékát. A TSZM egyre erősebb, egyre többen vagyunk. Gondoljunk egymásra napi imáinkban! Ez a legerősebb fegyver a gonosz lélek működése ellen. Szerkesztőségünkben mindennap imádkozzuk értetek a szentolvasót és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. Engedjük meg Jézusnak, hogy mindennap részesei lehessünk a sátán, a bűn és a halál felett aratott győzelmének!

 

Mieczysław Piotrowski TChr és a szerkesztőség

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86