Élni a felajánló Imádságot

2010-07-08

 

A TSzM felajánló imádságot, amivel rábízzuk magunkat Jézusra és az elvállalt kötelezettségeket, a TSzM tagok minden nap megújítják, hogy azokra állandóan emlékezve be tudják vezetni az életükbe. Hiszen elkötelezik magukat, hogy minden nap felvállalják a hit szerinti élet nehézségeit azért, hogy Krisztussal együtt a szeretetre való érés útját járják.

 

Ahhoz, hogy elkezdődhessen a szeretetre érés fantasztikus kalandja, először át kell adnunk magunkat Krisztusnak, hogy teljes mértékben Ő rendelkezhessen fölöttünk – tehát az emlékezetünket, elménket, akaratunkat, lelkünket és testünket a nemiségünkkel együtt. Következő lépésként pedig vezessük be konkrétan a mindennapi életünkbe a megtett ígéreteinket:

 

1. A TSzM tagok ígérik, hogy nem fognak szexuális kapcsolatot létesíteni, míg nem részesülnek a házasság szentségében. Nem fognak olvasni, vásárolni és nézegetni pornográf tartalmú újságokat, programokat és filmeket sem.

És itt mindenkinek személyesen kell meghoznia konkrét és radikális döntéseit, melyek az ő helyzetében nélkülözhetetlenek a fenti elhatározások kivitelezésében.

 

2. A TSzM tagok ígéretet tesznek, hogy minden nap személyesen találkoznak Krisztussal az imádságban, a Szentírás olvasásában, a gyakori szentáldozásban és az Oltáriszentség imádásában.

Csak akkor tud majd Jézus a hit útjain vezetni, és szívünkben is csak akkor születhet meg a tiszta szeretet öröme, ha minden nap találunk időt az imára. A Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül az ember elhal és elveszíti a hit kincsét. A Sátán egyik legravaszabb kísértése, hogy rábeszél a mindennapi ima elhanyagolására és semmibevételére.

Mint ahogy lélegeznünk kell azért, hogy a szervezetünk ne haljon el, ugyanúgy imádkoznunk is kellene minden nap, és a megszentelő kegyelemben maradnunk, hogy Istennel, az élet egyetlen Forrásával egységben éljünk, és ezáltal részt vegyünk az Ő életében és szeretetében. Főleg amikor nincs kedvünk imádkozni, akkor kellene több időt szánni imára. Okvetlenül szükség van ilyenkor az önfegyelemre. Érdemes időt kijelölni magunknak reggel, nap közben és este, amit csak Istenre szánunk. Legyen az imának konkrét formája. Arra bíztatunk, hogy minden nap mondjátok el a TSzM Imádságot, imádkozzátok a rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, olvassátok a Szentírást, és minél gyakrabban vegyetek részt szentmisén és szentségimádáson. A mindennapi, kitartó, őszinte ima által átadjuk magunkat Jézusnak, hogy teljes mértékben rendelkezzen felettünk, és Ő képes bennünket megváltoztatni, meggyógyítani, megszabadítani és meg tud bennünket ajándékozni mindazzal, amire szükségünk van ahhoz, hogy szeressünk és boldog emberek legyünk.

 

3. A TSzM tagok ígéretet tesznek a rendszeres szentgyónásra, a kedvetlenség legyőzésére és minden bűnből való azonnali felállásra.

Emlékezni kell arra, hogy a TSzM tagja elkötelezi magát, hogy ha kísértésbe esne és súlyosan vétkezne, akkor azonnal elmegy gyónni. Jézus mondja: „ (...) Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében." (* Napló 1059.)

A szeretetre érés útján Jézus mindig velünk van. Ha bűnbe esünk, akkor borzalmas szenvedést okozunk ezzel magunknak és Neki, de Jézus nem hagy magunkra – közel van, hogy rögtön felemeljen és megszabadítson minket a rossztól. Ezért olyan fontos, hogy elkötelezzük magunkat az azonnali gyónásra miután súlyosan vétkeztünk, hogy mindig a megszentelő kegyelem állapotában legyünk.

A legtragikusabb lelkiállapot, melybe az ember kerülhet, az a súlyos bűnben való megmaradás – azaz a lelki halál, a rossz erőinek való teljes kiszolgáltatottság állapota. Különösen akkor kell a TSzM Imádság szavaival imádkozni, amikor megjelenik a kedvetlenség, megtámadnak a kísértések, bekövetkezik egy nehéz bukás – hogy sose adjuk fel, és ne csüggedjünk.

A Sátán egyik legfélrevezetőbb kísértése az a sugallat, hogy lehetetlen megszabadulni a pornográfiától való függéstől, önkielégítéstől, drogfüggőségtől, anorexiától vagy más káros szenvedélytől. A Sátán a hazugság atyja, és ezért szüntelenül tagadja, hogy mindenre képes az az ember, aki hinni fog és teljesen megbízik Istenben (vö. Mt 19,26). Még ha minden nap szükséges is gyónnunk, akkor sem lehet soha megadni magunkat a kedvetlenségnek. Jézus mindig vár, állandóan „ügyeletet” tart a bűnbánat és a kiengesztelődés szentségében, hogy megmentsen bennünket akár a legnagyobb elnyomástól, a bűnök rabságából, és még a legsúlyosabb függőségekből is.

A TSzM tagjai elhatározást tesznek, hogy türelmesek lesznek, és nem fognak engedni a kedvetlenségnek, hiszen az egoizmustól és más hibáktól való teljes megszabaduláshoz hosszú időre van szükség. Mindenek előtt arról van szó, hogy mindig megengedjük Jézusnak, hogy felemeljen valamennyi bukásunkból, úgy, hogy a megszentelő kegyelem állapotában maradjunk. Nagy tétért küzdünk – a tiszta szívért és a szeretetért, az örök életért a mennyben: „Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok.” (Róm 8,13); „Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam tehát Krisztus tagját, és a feslett nő tagjává tegyem? Isten mentsen! (...) Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.” (1Kor 6, 15.18); „Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.” (Gal 6, 7-8).

 

* Boldog Maria Fausztina Kowalska nővér, Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete), ford. Trojan Márta, Eger, 1998

 

 

4. A TSzM Imádságban közvetlenül az ígéretek után egy kérés következik, amit Jézusnak címezünk, hogy tanítson minket az önmagunkon való rendszeres munkálkodásra, hogy képesek legyünk kontrollálni a szexuális vágyainkat, érzéseinket és érzelmeinket.

A TSzM tag részére rendkívül fontos annak tisztánlátása és tudása, hogy önfegyelem nélkül nem lehet hittel élni a mindennapokat és éretté válni a szeretetben. Szükséges, hogy legyenek elvárásaink magunkkal szemben, haladéktalanul leküzdve az egoizmusunkat és elutasítva mindent, ami ellentmond a Tízparancsolatnak, s nem szabad engedni a változó hangulatoknak ill. érzelmeknek. „Legyetek odaadóak – bíztat bennünket XVI. Benedek pápa – mások javának a keresésében és hűek az elvállalt kötelességeitekben. Ne habozzatok örömmel ellene mondani némely élvezeteiteknek, hozzátok meg szívesen a nélkülözhetetlen áldozatokat, tegyetek tanúságot a Jézushoz való hűséges szeretetetekről az Ő evangéliumát hirdetve, különösen kortársaitok közt.” (XVI. Benedek pápa kiáltványa a XXII. Ifjúsági Világnap alkalmából).

Az élet minden területén – így például a lelki életben, a sportban, a munkában és a tanulásban – mindent, aminek igazán nagy értéke van, nehéz munkával, erőfeszítéssel és önmegtagadással lehet megszerezni. Önfegyelmet kell gyakorolnunk, ami elsősorban azt jelenti, hogy rendszert ill. rendet vezessünk be mindennapi feladatainkba, gondolkodásunkba, lelki és érzelmi téren valamint a másokkal való kapcsolatainkban is.

Az önfegyelmezés legjobb módja, ha leírjuk mindennapi feladataink tervét, és nagyon szigorúan betartunk minden elhatározást. A napi programunkban legyen állandó időpont imára, munkára és pihenésre. Imádkozzunk kitartóan a nap meghatározott időpontjaiban, a felvállalt kötelezettségeknek megfelelően. Az imában beszéljük meg összes döntésünket és elhatározásunkat Jézussal. A jellemalakítás kitűnő iskolája a kötelességek tisztességes elvégzése, a gyengék és rászorulók segítése valamint a sportolás. Feküdjünk le és keljünk fel állandó időpontokban, és szánjunk annyi időt alvásra, hogy a szervezet tudjon teljesen regenerálódni.

Ajánlott, hogy a napi programban találjunk időt sportolásra vagy bármilyen rendszeres fizikai erőfeszítésre. A kitartó edzés kitűnő jellemformáló iskola, s egyben az aktív pihenés legjobb formája is.

Minden nap, az esti ima során tartsunk lelkiismeretvizsgálatot. Gondolatban fussunk végig az egész napon és értékeljük, mennyire sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk. Köszönjük meg Krisztusnak a megvalósított jót, és kérjünk bocsánatot az összes hanyagságért és bűnért. És ha súlyos bűnt követtünk volna el, akkor igyekezzünk azonnal a szentgyónás szentségében részesülni, hogy mindig a megszentelő kegyelem állapotában lehessünk.

Tegyünk nagyon konkrét elhatározásokat, s ne vegyük semmibe az olyan szokásos, mindennapi dolgokat, mint pl. a pontosság, a nyelvi kultúra, dolgaink rendben tartása, a személyes higiénia, a tiszta öltözet, szavunk betartása vagy a rászorulók segítése.

 

5. A felajánló Imádság utolsó kérése, amely egyúttal egy elköteleződés is, a rosszal való mindennapi küzdelemmel kapcsolatos – hogy sose nyúljunk drogokhoz, és kerüljünk mindent, ami függőséget okoz, főleg az alkoholt és a nikotint.

Jézussal tartani a szeretetre érés útján mindig az árral szembeni úszást, az uralkodó divatnak és a fogyasztói életmódnak való ellenállást jelenti. A gonosz erőktől való egyik legveszélyesebb függőségi forma a drogfüggőség és az alkoholizmus. A TSzM tagoknak környezetükben az „ellenállás jelének” kell lenniük, példás életükkel mutatva, hol van az igazi szabadság és boldogság. „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Róm 12,2) – emlékeztet Szent Pál.

„Ne féljetek a mai véleményekkel ellentétesen és az isteni törvénnyel ellentétes ajánlatoknak ellenszegülve élni” – mondta II. János Pál. „A hit bátorsága sokba kerül, de ti nem veszíthetitek el a szeretetet! Ne engedjétek magatokat függővé tenni! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni az öröm káprázatainak, amelyekért túl nagy árat kellene fizetnetek. A sokszor meggyógyíthatatlan sérelmek vagy akár a megtört élet árát!” (Sandomierz, 1999. 06. 12.).

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86