Info

Előírások

dec 21, 2018 Szerkesztőség

A Szeressétek Egymást! folyóirat előfizetésének általános szerződési feltételei

Általános rendelkezések

1. A jelen feltételek vonatkoznak a Szeressétek Egymást! folyóirat egyes számainak megrendelésére, valamint egy teljes évfolyam előfizetésére is. A továbbiakban a „Vevő” azt a személyt jelöli, aki a Szeressétek Egymást! folyóiratra (a továbbiakban: Folyóirat) előfizetett.

2. A Folyóirat terjesztője: Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej); székhelye: ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország; adószáma: 782-00-10-248 (a továbbiakban: Krisztus Társasága).

3. A megrendeléseket teljesíti és a Szeressétek Egymást! folyóiratot kézbesíti: Agape Kiadó (Wydawnictwo AGAPE Sp. z o.o.); székhelye: ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország; adószáma: 782-21-92-466 (a továbbiakban: Kiadó).

4. A Szeressétek Egymást! folyóirat lengyelül évente ötször jelenik meg. A megrendelés a következő módokon történhet:

a. postai úton az alábbi címen: Lengyel Perszonális Plébánia, 1103 Budapest, Óhegy u. 11.;

b. telefonon: +36 30 986 31 67;

c. e-mailben: a címen;

d. a www.szeressetekegymast.org honlapon található űrlap kitöltésével;

e. a Krisztus Társasága bankszámlaszámára történő befizetéssel: OTP 11710002 – 20084895.

5. Az éves előfizetéseket automatikusan meghosszabbítjuk a következő évre.

6. Az előfizetés lemondható:

a. postai úton az alábbi címen: Lengyel Perszonális Plébánia, 1103 Budapest, Óhegy u. 11.;

b. telefonon: +36 30 986 31 67;

c. e-mailben: a címen.

7. A Krisztus Társasága lehetővé teszi a Folyóirat előfizetésének ajándékozását. A megrendelő ebben az esetben nemcsak annak a személynek a személyes adatait köteles megadni, akinek a folyóiratot ajándékozni akarja, hanem a saját adatait is, melyek szükségesek a megrendelés teljesítéséhez.

8. A Folyóirat előfizetésének költsége a Krisztus Társasága bankszámlájára történő önkéntes adománnyal fizetendő.

9. A Szeressétek Egymást! folyóirat megrendelésének teljesítése a megrendelésben megadott címre történő kézbesítést jelenti.

10. A regisztrációval, valamint a Krisztus Társaságától való megrendeléssel a Vevő egyértelműen beleegyezik a jelen feltételekbe.


A személyes adatok védelme

1. A Vevő személyes adatainak kezelője a Krisztus Társasága. Az adatok feldolgozása és védelme az 1997. augusztus 29-i adatvédelmi törvény, a 2002. július 22-i elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény, valamint az EU általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) alapján történik.

2. A Krisztus Társasága a Vevő adatait a megrendelés teljesítése érdekében továbbítja az Agape Kiadónak (Wydawnictwo AGAPE Sp. z o.o.).

3. A Krisztus Társasága a Vevő és minden más érintett személy rendelkezésre álló személyes adatainak megfelelő védelméhez szükséges technikai és szervezeti módszereket alkalmaz.

4. A megrendelést tévő Vevő kizárólag a saját, valós, aktuális és hiánytalan személyes adatait köteles megadni. Ajándékozás esetében a Vevő ezenkívül köteles megadni annak a személynek a valós, aktuális és hiánytalan személyes adatait, akinek a Folyóirat postázandó.

5. A Krisztus Társasága nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő helytelen, azaz valótlan, nem aktuális vagy hiányos személyes adatokat közöl. Ha a Vevő a saját adatait vagy annak a személynek az adatait, akinek a Vevő a Folyóiratot előfizetni kívánja, helytelenül közli, és ebből kifolyólag a Krisztus Társasága anyagi kárt szenved, a Vevő köteles a keletkezett kárt kártérítés kifizetése által megtéríteni.

6. A Krisztus Társasága a Lengyel Posta és fuvarozóvállalatok szolgáltatásait veszi igénybe. A Krisztus Társasága nem vállal felelősséget a Folyóirat terjesztését végző fuvarozók tevékenysége vagy nem teljesítése folytán keletkezett károkért.

7. A megrendelések nagy mennyisége folytán a Krisztus Társasága a megrendelt Folyóiratok terjesztésében és kézbesítésében regionális terjesztők segítségét veszi igénybe. Ezeket a személyeket a Krisztus Társasága bízza meg, hogy átvegyék a fuvarozótól a csoportos szállítmányt, és a hozzájuk tartozó területen kézbesítsék a Vevőnek a küldeményt. Ha a Vevő nem akarja, hogy a küldeménye kézbesítésében regionális terjesztő vegyen részt, erről postai vagy elektronikus úton köteles tájékoztatni a Krisztus Társaságát az ebben a dokumentumban közölt címek valamelyikén.

8. Annak érdekében, hogy a Vevők adatainak védelméről megfelelően gondoskodjon, a Krisztus Társasága kizárólag olyan terjesztőkre támaszkodik, amelyek garantálják, hogy tevékenységüket a Vevők személyes adatainak bizalmas kezelését és védelmét szem előtt tartva végzik. A Krisztus Társasága minden regionális terjesztővel írásbeli megállapodást kötött, melyekben a terjesztők vállalják mindazon személyes adatok bizalmas kezelését, melyekhez a Folyóirat Vevőnek történő kézbesítése kapcsán jutottak hozzá.

9. A személyes adatait közlő Vevő jogosult kérelmezni, hogy a Krisztus Társasága tájékoztassa a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokról (különösen az adatok köréről és az adatkezelés céljáról). A kérelmet írásban kell benyújtani a Krisztus Társaságának, és tartalmaznia kell a jogosult aláírását. A kérelmet a Krisztus Társasága székhelyének címére vagy beszkennelt formában a Krisztus Társasága e-mail-címére kell elküldeni.

10. A tájékoztatási kérelemre a Krisztus Társasága a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol. A válaszhoz csatolva a Krisztus Társasága egy példányban elküldi a Vevő adatait, melyeket a tevékenysége során feldolgoz. A kérelmező egynél több példányt is kérvényezhet, melyért a Krisztus Társasága költségtérítést számíthat fel. A kérvényt postán a Krisztus Társasága székhelyének címére vagy elektronikusan a Krisztus Társasága e-mailcímére kell beküldeni.

11. Minden Vevőnek, akinek adatait a Krisztus Társasága feldolgozza, jogában áll kezdeményezni a személyes adatai helyesbítését, aktualizálását és törlését, továbbá ha az jogszerű, az adatkezelés korlátozását, a személyes adatainak tagolt formátumban történő rendelkezésre bocsátását és ezeknek az adatoknak egy általa kijelölt másik adatkezelőnek történő továbbítását, továbbá jogában áll kezdeményezni adatainak törlését.

12. A 9. és 10. pontban említett kérelmeket írásban, postai úton a Krisztus Társasága székhelyének címére vagy elektronikusan a e-mail-címre kell beküldeni.

13. A Krisztus Társasága köteles az adatkezelésben érintett személyek kérelmezéseire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolni. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Krisztus Társasága a válaszát elektronikus formában küldi el, kivéve abban az esetben, ha a kérelmező kifejezetten postai úton kéri a választ. A Krisztus Társasága a határidő meghosszabbításának szükségességéről tájékoztatja a kérelmezőt.

14. Minden Vevő, akinek adatait a Krisztus Társasága feldolgozza, jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen. Ennek érvényesítéséhez a tiltakozást a Krisztus Társasága székhelyének címére vagy beszkennelt formában a e-mail-címre kell elküldeni. 15. Ha a Vevő nem kap választ az ebben a dokumentumban megjelölt határidőn belül, akkor az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat (a lengyel Adatvédelmi Hivatalhoz – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

16. A Krisztus Társaságának jogában áll e feltételeket bármikor megváltoztatni. A megváltozott feltételek a www.szeressetekegymast.org honlapon való közzététel pillanatában lépnek érvénybe. A Kiadó más hatálybalépési időpontot is meghatározhat, az azonban nem lehet korábbi, mint a közzététel napja.

17. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A peres ügyeket a lakóhely szerinti független törvényszék vizsgálja.

ÁSZF.pdf