Info

Magánélet

dec 21, 2018 Szerkesztőség

 Adatvédelmi szabályzat – weblap

ELŐSZÓ

A poznańi székhelyű Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért (a továbbiakban: Krisztus Társasága) különös gonddal kezeli a Szeressétek Egymást! folyóirat Vevőinek és a https://szeressetekegymast.org/ honlap látogatóinak adatait. A tevékenységnaplóban összegyűjtött adatok kizárólag a webhely adminisztratív céljait szolgálják. Az adatvédelmet technikai szempontból is biztosítjuk, és bármikor felvilágosítjuk Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért (a továbbiakban: Krisztus Társasága), melynek székhelye: ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, Lengyelország, az adatkezelője a Szeressétek Egymást! folyóirat Vevőinek, továbbá mindazoknak, akik az említett folyóirat iránt érdeklődve belegyezésüket adták, hogy a Krisztus Társasága a megadott e-mail-címükre a Szeressétek Egymást! folyóirattal kapcsolatban hírleveleket küldjön.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI ÉS A FELHASZNÁLÓK KEZELT ADATAINAK KÖRE

  1. Az megnevezett adatok kizárólag meghatározott célból kezelhetők:

a) a https://szeressetekegymast.org/  weblap működéséhez kapcsolódóan;

b) piackutatási célokból, valamint a https://szeressetekegymast.org/ weblap látogatottságának elemzése érdekében;

c) hogy a Krisztus Társasága hírleveleket küldjön.

SZEMÉLYES ADATOK

  1. https://szeressetekegymast.org/ weblap tartalmának megtekintéséhez a Felhasználónak nem kell megadnia a személyes adatait.
  2. 2. Ha a https://szeressetekegymast.org/ weblap használatának célja a Szeressétek Egymást! folyóirat előfizetése, akkor a személyes adatok megadása szükséges. Ebben az esetben a személyes adatok meg nem adása lehetetlenné teszi a folyóirat előfizetésének megvalósulását. A személyes adatok megadása szükséges lehet más esetekben is; erről a Felhasználó tájékoztatást kap. Az Vevőtől az Adatkezelő elsősorban a következő személyes adatok megadását kérheti: a vezeték- és keresztnevét, a lakcímét, a telefonszámát és az e-mail-címét.
  3. Minden személy, aki az Adatkezelőnek megadja az adatait, köteles úgy megadni a személyes adatait, hogy azok aktuálisak, valósak, hiánytalanok és pontosak legyenek. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a jogi következményekért, melyek abból kifolyólag keletkeznek, hogy az érintett személy elévült, valótlan, hiányos vagy pontatlan személyes adatokat adott meg.
  4. Abban az esetben, ha a leendő Vevő ajándékba szeretné megrendelni a Folyóiratot egy másik személynek, akkor a pontban taglaltaknak megfelelően köteles megadni a saját személyes adatait, valamint annak a személynek az aktuális, valós, hiánytalan és pontos személyes adatait, aki számára a Vevő a Folyóiratot előfizeti. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a jogi következményekért, melyek abból kifolyólag keletkeznek, hogy a Vevő elévült, valótlan, hiányos vagy pontatlan személyes adatokat adott meg azzal a személlyel kapcsolatban, aki számára a Folyóiratot elő akarja fizetni.
  5. Az adatok feldolgozása az 1997. augusztus 29-i adatvédelmi törvény (közzétéve és módosítva 2016-ban, 922.), valamint az EU általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) alapján történik
  6. A Szeressétek Egymást! folyóirat Vevői személyes adatainak adatfeldolgozói:

a) könyvelőiroda, mely az Adatkezelőnek kiszervezett szolgáltatást nyújt;

b) Agape Kiadó (Wydawnictwo Agape Sp. z o.o.);

c) fuvarozóvállalatok;

d) Lengyel Posta;

e) terjesztők.

Az Adatkezelő valamennyi Adatfeldolgozóval megfelelő szerződésben rögzítette a személyes adatok átadásának feltételeit, illetve megállapodást kötött a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezeléséről, és az említett dokumentumokat elektronikus, nyomtatható formában fel tudja mutatni. A Szeressétek Egymást! folyóirat megrendeléseinek teljesítésében a legfőbb szerepet az Agape Kiadó játssza.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  1. Minden érintettnek, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, joga van tájékoztatást kapni az Adatkezelő által feldolgozott adatairól. Az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a következőkkel kapcsolatban:

a) az adatkezelés céljáról;

b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;

c) a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról;

d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;

e) mindazok jogairól, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli.

2. Az 1. pontban említett adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő kérelemre másolatot készít a kérelmezőnek a kezelt adatairól. Minden további másolatért az Adatkezelő a kérelmezőnek az adminisztrációs költségek megtérítésére észszerű mértékű díjat számíthat fel.

3. Minden érintett, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, kérelmezheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személes adatokat. Az Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről tájékoztatja mindazokat a címzetteket, amelyekkel a helyesbítésre vagy kiegészítésre szoruló adatokat közölték. Az adatfeldolgozó tájékoztatásának kötelezettsége nem terheli az Adatkezelőt, ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

4. Az a személy, aki a Szeressétek Egymást! honlapján, a https://szeressetekegymast.org/ weblapon található beleegyező nyilatkozat elektronikus jóváhagyása által kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy hírleveleket kapjon, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a címre küldött e-mailben a következő szöveggel: „Visszavonom a hozzájárulásomat, hogy hírleveleket kapjak” vagy az Adatkezelő székhelyére küldött levélben. A hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik az adatfeldolgozásra, mely a visszavonás előtti hozzájárulás alapján történt.,

5. Minden érintett, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, melyből azokat gyűjtötték. Az Adatkezelő az adatok törléséről tájékoztatja mindazokat a címzetteket, amelyekkel a szóban forgó személyes adatokat közölték.

6. Minden érintett, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, kérelmezheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendeletének 18. cikkében leírt más esetekben.

7. Minden érintett, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, kérelmezheti az Adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, valamint arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. Az Adatkezelő a jelen dokumentumban említett kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

9. Minden érintett, akinek a személyes adatait az Adatkezelő feldolgozza, panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (a lengyel Adatvédelmi Hivatalhoz – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ha az Adatkezelőtől a benyújtott kérelmére a meghatározott határidőn belül nem kap választ.

HÍRLEVELEK

  1. https://szeressetekegymast.org/ weblap látogatójának kifejezett hozzájárulására a Krisztus Társasága a Felhasználónak a Szeressétek Egymást! folyóirattal kapcsolatban hírleveleket küldhet. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
  2. Az 1. pontban említett hozzájárulási nyilatkozat megtalálható a https://szeressetekegymast.org/ honlapon.

SÜTIK HASZNÁLATA

A webhely bizonyos funkciókhoz sütiket használ. A Felhasználó erről tájékoztatást kap, amikor először látogatja meg a https://szeressetekegymast.org/ honlapot. A Felhasználónak nem kell beleegyeznie a sütik használatába. A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyek a Felhasználó számítógépén tárolnak adatokat, hogy a Felhasználót azonosítva a webhelyen műveleteket hajtsanak végre vagy akadályozzanak meg. A sütik nem veszélyesek az operációs rendszerre és a Felhasználó adataira, nem telepítenek programokat vagy alkalmazásokat, nem változtatják meg a számítógép beállításait. A sütik akkor működnek, ha a böngészőben el vannak fogadva és a merevlemezről nincsenek eltávolítva.

HARMADIK FÉL OLDALÁRA MUTATÓ LINKEK

A weboldal más oldalakra mutató linkeket tartalmaz. A Krisztus Társasága nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait, nem ellenőrzi az ilyen oldalakon elhelyezett tartalmakat, nem felel az elérhetőségükért, és nem vállalja a felelősséget az ilyen oldalakon alkalmazott adatvédelmi irányelvekért.

KAPCSOLAT

Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej)
ul. Panny Marii 4
61-108 Poznań
Lengyelország
tel.: +48 61 852 32 82
e-mail: